20 lecie pszczelarstwa w Świdnicy

20-lecia

Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Świdnicy

Rok 2023 jest szczególnym dla pszczelarzy Świdnickich, bowiem mija 20 lat od powstania Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Świdnicy. Dokładnie w dniu 7.03.2003 roku grupa inicjatywna zorganizowała zebranie założycielskie naszego Zrzeszenia. Zaś w dniu 10.10.2003 roku na Walnym Zebraniu został przyjęty Statut i wybrano Władze Zrzeszenia, a 11.05.2004 roku Sąd (KRS) we Wrocławiu wydał Decyzję o zarejestrowaniu naszego Zrzeszenia.

Od tego czasu działamy zgodnie ze statutem na rzecz pszczelarzy i pszczelarstwa w ogóle jako pięknej a zarazem społecznie i gospodarczo niezbędnej działalności człowieka. Znaczenie pszczół jest dużo większe niż wartość miodu przez nie wytworzonego. Najważniejszym skutkiem ich działalności w przyrodzie jest zapylanie roślin.

Natomiast nasze działania zmierzają do poprawy warunków bytowania pszczół w tym do ochrony środowiska i ekologii. Pszczoły kojarzą się nam przede wszystkim z produkcją miodu, zapomina się, że kluczową dla nas wartością jaką dają pszczoły jest usługa zapylania. Jak wyliczono spośród 100 gatunków roślin uprawnych, które wytwarzają 90% naszego pożywienia aż 71 zapylanych jest przez pszczoły. Dlatego uznaliśmy za słuszny wniosek świata naukowego w osobie Alberta Einsteina „Jeżeli na ziemi znikną pszczoły, człowiekowi pozostaną jeszcze 4 lata życia ” .

Naszym zadaniem jest podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa o roli pszczoły miodnej w tym tzw. Apiterapii, czyli leczeniu i zapobieganiu chorobom produktami pszczelimi, jak miód, pyłek kwiatowy, (obnóża), pierzga, kit pszczeli (propolis), mleczko pszczele, wosk i jad pszczeli oraz inhalacje w środowisku gniazda pszczelego.

W chwili utworzenia naszego Zrzeszenia świadomie podjęliśmy uchwałę o pozostaniu w strukturach Polskiego Związku Pszczelarzy i Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy a nasi członkowie są w strukturach tych Związków. Nasi pszczelarze biorą czynny udział w imprezach ogólnopolskich organizowanych przez PZP w Warszawie oraz regionalnych organizowanych przez DZP we Wrocławiu. Korzystamy szczególnie z różnego typu szkoleń, konferencji oraz spotkań w celu wymiany doświadczeń, szczególnie w zakresie gospodarki pasiecznej, hodowli pszczół, chorób pszczół a także osiągnięć naukowych krajowych i światowych.

W ramach pomocy koleżeńskiej podejmujemy zadania ułatwiające gospodarkę pasieczną nie tylko naszym członkom a szczególnie młodym adeptom pszczelarstwa, są nimi :

– zakup paszy (karmy na zimę)

– zakup węzy z wymianą wosku

– zakup matek pszczelich i odkładów

– zakup leków dla pszczół

– zakup sprzętu pasiecznego

– zakup opakowań (słoje, nakrętki itp.)

– zakup prasy pszczelarskiej oraz ubezpieczenie naszych pasiek.

Pszczelarstwo podlega wspólnej polityce rolnej w Unii Europejskiej a unijny budżet współfinansuje działania służące wsparciu tego rynku. Zajmuje się tym od roku 2005 Agencja Rynku Rolnego w Warszawie.

W ramach programu wsparcia rynku produktów pszczelich uzyskujemy dofinansowanie o wartości ok. 50% poniesionych kosztów. Umożliwia to inwestowanie w nasze pasieki, modernizując je podnosimy efektywność i kulturę pracy. A to daje lepsze warunki higieniczne w naszych pracowniach pasiecznych. Wynikiem tego jest przyznawanie naszym pszczelarzom „Decyzji” o dopuszczeniu gospodarstwa pasiecznego do sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich na wolnym rynku.

Postęp w dziedzinie pszczelarstwa uzyskany przez nas był możliwy dzięki pracy naszych poprzedników. Musimy pamiętać, że to na podwalinach wypracowanych przez pionierów pszczelarstwa opieramy dzisiejszą gospodarkę pasieczną ciągle udoskonalaną i ulepszaną pod każdym względem. Mamy też obowiązek oddania hołdu wszystkim pszczelarzom Pionierom minionych lat za przekazanie wiedzy i doświadczenia oraz pięknych tradycji pszczelarskich młodym pokoleniom. Realizacją tego hołdu jest wydanie książki przez DZP we Wrocławiu pt. „70 lat pszczelarstwa na Dolnym Śląsku” pod redakcją Jana Baczmańskiego wydanie 2018 rok. Świdnica też miała swoich pionierów istniało bowiem Koło Terenowe będące w strukturach Wojewódzkiego Związku w Wałbrzychu a po reformie Wojewódzkiego Związku we Wrocławiu. Znani i zasłużeni pszczelarze ze Świdnicy to: Stanisław Kruczek, Władysław Hercuń, Antonii Talarski, Jan Pietrzak, Bronisław Łopuszyński, Bogdan Jakubowski, Witold Święcicki, Kazimierz Buczma, Feliks Chmielewski, Paweł Rubaszewski i wielu innych.

Ku pamięci…

Każda organizacja wtedy jest wartościowa, kiedy jest żywotna, kiedy wykazuje pożyteczną działalność wśród swoich członków. Żywotność organizacji zależy od tego czy ma w swoim gronie jednostki przepojone zasadami społecznymi, oddane szczerze i całkowicie celom wyznaczonym przez Statut. O ile te jednostki swoim postępowaniem zdołają skupić koło siebie licznych członków, owianych tym samym duchem , pomyślny rozwój organizacji jest zapewniony.

prof. J. Wąsowicz w Pszczelarzu polskim nr 2 /1946

W roku 2017 zorganizowaliśmy kurs zawodowy w zakresie :

1. pszczelarz kwalifikowany,

2. technik pszczelarz

realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Budowlanych w Świdnicy. Do dzisiaj (06.2023) kurs ukończyło 153 osoby jako Pszczelarz kwalifikowany i 48 osób jako Technik pszczelarz.

Obecnie rozpoczęto nabór na nowy kurs we wrześniu 2023 roku.

Autor tekstu: Zdzisław Galant